Fysiotherapie A. Katanaev

Algemeen wet AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.PrivacyDe fysiotherapeut heeft een geheimhoudingspicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen toestemming aan u voor het verwerking van persoonsgegevens, middels het toestemmingsformulier van onze praktijk.
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens van klachten (medisch)Persoonsgegevens van klanten worden door Fysiotherapiepraktijs A. Katanaev verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):– Administratieve doeleinde;
– Communicatie tijdens de behandelperiode;
– Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
– Contact met medisch professional;Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Fysiotherapeutische behandeltraject;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk A. Katanaev de volgende persoonsgegevens van u vragen:- NAW gegevens;
- Contact gegevens;
- Emailadres;
- BSN-nummer;
- Identificatie en nummer;
- Huisarts/medisch specialist;
- Geboortedatum;
- Medische gegevens;De persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk A. Katanaev opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:– Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het elektronisch patiënt dossier (EPD) opgeslagen. Dit wordt goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Voor de gegevens hebben wij een bewaartermijn van 10 jaar, hierna worden de gegevens vernietigd.Het leveren van een fysiotherapeutische behandeling volgens de wettelijke voorwaarden.
2. Het controleren en identificeren van u als patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
3. Om contact met u of met uw huisarts op te nemen indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
4. Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
5. U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten.
6. Het verwerken van persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor onze communicatie met uw zorgverzekering.
7. Uw e-mail adres gebruiken wij om u uit te nodigen voor een kwaliteitsonderzoek, wij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Daarnaast kunnen wij ook veel leren van de feedback die u ons anoniem geeft in het onderzoek. Het onderzoek is er namelijk op gericht om onze kwaliteit van dienstverlening in kaart te brengen en daar waar nodig te verbeteren.
8. Wij verwerken uw gegevens in Intramed en Vecozo. Dit zijn beide programma’s die voldoend aan de nieuwste beveiligingsmaatregelen.
9. Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (volledig anoniem).
10. Er wordt aan u gevraagd om een toestemmingsverklaring gegevensuitwisseling te ondertekenen. Hierop kunt u aangeven welke toestemming u ons geeft. Dit formulier wordt in uw dossier bewaard. Wanneer u deze toestemmingsverklaring aan wilt passen, kunt u dit aangeven bij u fysiotherapeut.
Wilt u weten wat uw rechten zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u kijken op onderstaande site: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Uw zorgverzekeraar.
Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.Incassobureau Medicas.
Dit wordt gedaan als na herhaald verzoek de rekening niet is voldaan.Onderzoeksinstituten.
Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits)onderzoeken.
Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en email adres (voor het invullen van een enquête).Qualiview (alleen uw naam en email adres)
Landelijke database fysiotherapie (KNGF) (geanonimiseerde behandelgegevens)
Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk A. Katanaev van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.KlachtenMocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/